GWARANCJA NA ROWERY UNIBIKE

Z uwagi na wydłużający się okres aktualizacji formularza, informujemy, że wszystkie rowery zakupione od 01.01.2017 będą automatycznie posiadały przedłużoną gwarancję na ramę zgodnie z poniższymi warunkami, bez konieczonści rejestracji roweru.

Warunki przedłużonej gwarancji na ramy rowerów UNIBIKE

(1) Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie zwroty mają następujące znaczenie:

  • UNIBIKE, oznacza UNIBIKE K.Orłowska, P.Drobotowski Sp.j. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 28B w Bydgoszczy.
  • Rower Unibike, oznacza produkt marki Unibike sprzedany na terenie Polski.
  • Okres Gwarancji, oznacza standardowy okres gwarancji, liczony od daty zakupu nowego roweru Unibike i trwa 24 miesiące.
  • Przedłużona Gwarancja, dotyczy tylko i wyłącznie ramy rowerowej i odnosi się do rowerów, które posiadają kartę gwarancyjną z odpowiednim zapisem dot. możliwości przedłużenia gwarancji. Okres Przedłużonej Gwarancji, rozpoczyna się w dniu następnym po dniu zakończenia trwania Okresu Gwarancji i trwa 36 miesięcy. Przedłużona Gwarancja jest niezbywalna.
  • Gwarancja Standardowa, oznacza warunki gwarancji w odniesieniu do rowerów UNIBKE, zgodne z zapisami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

(2) Ogólne

Przedłużona Gwarancja na ramę stanowi przedłużenie Gwarancji Standardowej. Warunki Gwarancji Standardowej obowiązują również dla Przedłużonej Gwarancji, z zastrzeżeniem punktów wymienionych poniżej. Przedłużona Gwarancja rozpoczyna się w dniu następnym po dniu zakończenia obowiązywania Gwarancji Standardowej. Czas obowiązywania Przedłużonej Gwarancji to 36 miesięcy. Przedłużona Gwarancja UNIBIKE udzielana jest bezpłatnie. Warunkiem koniecznym do otrzymania certyfikatu Przedłużonej Gwarancji jest rejestracja w systemie zgłoszeń na stronie www.unibike.pl przed upływem 30 dni od daty zakupu roweru oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

(3) Rejestracja w systemie zgłoszeń Przedłużonej Gwarancji UNIBIKE

Na stronie www.unibike.pl w dziale GWARANCJA znajduje się formularz rejestracyjny. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia go zgodnie z informacjami zapisanymi w karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego roweru UNIBIKE. Klient zobowiązany jest do dopilnowania, aby zapisy w karcie gwarancyjnej były zgodne ze stanem faktycznym. Po poprawnej weryfikacji danych w ciągu 3 dni roboczych na podany adres email klient otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz certyfikat Przedłużonej Gwarancji. Certyfikat ten wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu jest podstawą do roszczeń gwarancyjnych.

(4) Dane

Klient jest odpowiedzialny za sporządzenie kopii zapasowej, bądź zabezpieczenia swoich danych w inny sposób. UNIBIKE nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualną utratę danych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Przedłużonej Gwarancji.

(5) Odpowiedzialność gwaranta

W czasie trwania okresu Przedłużonej Gwarancji, w przypadku ujawnienia wady materiałowej ramy UNIBIKE, UNIBIKE zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy, wymiany ramy na nową o takich samych parametrach (rozmiar koła, wielkość). Użytkownik nie może żądać wymiany na taką ramę w przypadku kiedy parametr jest nie istotny np. kolor ramy. Koszty sprawdzenia, wszelkich czynności serwisowych, dotyczących usterek nieobjętych Gwarancją Standardową będą pokrywane przez Klienta. Naprawy uszkodzeń powstałych w skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, mogą być podstawą do dodatkowego obciążenia klienta kosztami naprawy, transportu oraz części zamiennych, bądź odmowy wykonania naprawy w ramach Przedłużonej Gwarancji.

(6) Siła Wyższa

UNIBIKE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przeszkody, opóźnienia bądź niedopełnienia zobowiązań, wynikających z Przedłużonej Gwarancji, jeśli zostały one spowodowane czynnikami niezależnymi, lub będącymi poza kontrolą UNIBIKE. Czynniki te obejmują np. pożar, powódź i inne katastrofy, bądź efekty działania siły wyższej.

(7) Wymagania dotyczące zgłaszania reklamacji

Zgłoszenie Klienta dotyczące wypełnienia warunków Przedłużonej Gwarancji muszą być zgodne z następującymi wymaganiami: a. Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z dystrybutorem rowerów UNIBIKE w miejscu gdzie dokonał zakupu roweru lub w punkcie, w którym realizuje uprawnienia wynikające z Gwarancji Standardowej, w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia czynności serwisowych.

  • b. Klient jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego roweru w stanie w jakim uległ awarii.
  • c. Klient jest zobowiązany do dostarczenia certyfikatu Przedłużonej Gwarancji.
  • d. Klient jest zobowiązany do dostarczenia dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.
  • e. Klient jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego opisu usterki.
  • f. Klient jest zobowiązany stosować się do instrukcji dystrybutora rowerów UNIBIKE.
Klient traci uprawnienia wynikające z Przedłużonej Gwarancji gdy: - zagubi dowód zakupu, kartę gwarancyjną lub gdy zapisy na tych dokumentach nie będą czytelne - informacje na certyfikacie oraz karcie gwarancyjnej nie będą zgodne - zastosuje komponenty o parametrach niezgodnych z częściami oryginalnymi - dokona zmian konstrukcyjnych ramy - dostarczy rower niekompletny

(8) Zrzeczenie się

UNIBIKE nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, uboczne, nietypowe zdarzenia lub konsekwencje uszkodzeń, strat (włącznie z nieograniczonymi stratami finansowymi, funkcji użytkowych, dobrej woli, reputacji oraz utratą majątku) powstałych bezpośrednio lub pośrednio w skutek użytkowania rowerów UNIBIKE. Powyższy dokument nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zarejestruj rower: